CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw!

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE

Cel projektu: Zahamowanie rozwoju negatywnych zjawisk społecznych, uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia ubóstwa, poprawa dostępu do rynku pracy osób grup wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym rewitalizacją w Mieście Krasnystaw poprzez Program Aktywizacji Lokalnej oraz reintegrację społeczną i zawodową.

Okres realizacji: 01.03.2020 r. do 31.03.2023 r.

Wnioskodawca: CIS Krasnystaw

 

 WARTOŚĆ PROJEKTU
1 186 208,58 zł
 • Wnioskowane dofinansowanie – 1 008 267,78 zł
 • Wkład własny – 177 940,80 zł

 

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową stanowią osoby( 36 osób- 3 edycje po 12 osób) wykluczone społecznie ( w tym dotknięte ubóstwem ) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • osoby z niepełnosprawnościami - w tym zaburzone psychicznie (1 os.)
 • o niskich kwalifikacjach – min. 60 % (22 os.)
 • osoby bierne zawodowo – min. 26% (10 os.)
 • osoby bezrobotne - min 70% (26 os.)

zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż bezrobocie, wobec których zastosowane wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające, osoby pełnoletnie zamieszkujące na obszarze objętym działaniami rewitalizacji. Korzystające z POPŻ i pomocy społecznej.

 

PROBLEMY GRUPY DOCELOWEJ: koncentracja negatywnych zjawisk społecznych związanych z wysokim wskaźnikiem osób bezrobotnych, osób dotkniętych długotrwałą chorobą, ubóstwem. Bezrobocie często związane jest z niskimi kwalifikacjami lub ich brakiem, brakiem doświadczenia zawodowego, niskimi kompetencjami. Brak zatrudnienia prowadzi do zubożenia mieszkańców, pojawiania się bezradności w różnych obszarach, braku motywacji do poszukiwania pracy, ograniczania kontaktów z otoczeniem, przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, rozpadu rodzin. Uzaleznienie od MOPS. Wykluczenie związane z uzależnieniami.

 

ZADANIA:

 1. Realizacja umów na wzór kontraktów socjalnych
 2. Sporządzenie raportów diagnostycznych
 3. Realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego
 4. Program Aktywizacji Lokalnej/społecznej

Reintegracja zawodowa: Odbywa się w 3 grupach zawodowych (3 edycje po 12 osób uczy się w 3 warsztatach zawodowych).

 

loading...

Drukarz cyfrowy

Drukarz cyfrowy

Wizażysta/stylista

Wizażysta/stylista

Stolarz meblowy

Stolarz meblowy
DRUKARZ CYFROWY
3 edycje po 4 osoby (2K i 2M; 3K i 2M; 2K i 2 M)

Zawód: Drukarz cyfrowy

Egzamin wewnętrzny

Zakres materiału:

 • Omówienie podstawowych terminów związanych z produkcją poligraficzną
 • Obsługa drukujących maszyn cyfrowych
 •  Projektowanie kompozycji graficznych, procesy komputerowego przygotowania grafiki do druku, mon-taż, profing
 • Obsługa ploterów tnących
 • Obsługa pras transferowych
 • Wykonywanie znakowania graficznego przedmiotów przy wykorzystaniu technologii sublimacji
 • Wykonywanie znakowania graficznego przedmiotów przy wykorzystaniu technologii termotransferu
 • Wykonywanie znakowania graficznego tekstyliów przy wykorzystaniu folii flex i flock
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie znakowania graficznego przedmiotów

Zakupy z projektu: prasa próżniowa 3D do sublimacji oraz materiały zużywalne na zajęcia praktyczne (tonery, folie, papier, kubki, fotogranity, tekstylia)

Drukarz cyfrowy

Obsługa pras transferowych

Drukarz cyfrowy

Wykonywanie znakowania graficznego przedmiotów przy wykorzystaniu technologii sublimacji

Drukarz cyfrowy

Projektowanie kompozycji graficznych

WIZAŻYSTA/STYLISTA
3 edycje po 4 osoby (4 K)

Zawód: Wizażysta/stylista

Egzamin wewnętrzny i zewnętrzy(czeladnik)

Zakres materiału:

 • Wiadomości o barwach
 • Wiadomości o sztuce, nowe kierunki w sztuce XX wieku i ich wpływ na modę i makijaż
 • Rodzaje cer i ich pielęgnacja
 • Dobór podkładów , korekta, typy i kształty twarzy- modelowanie
 • Makijaż dzienny, naturalny, dojrzały, wieczorowy, ślubny, fantazyjny, do fotografii, charakteryzacja
 • Stylizacja-historia mody, analiza kolorystyczna, fashion,modelowanie form odzieży.
 • Stylizacja paznokci

Zakupy z projektu: biurka, toaletki z lustrami, sprzęt drobny do stylizacji oraz materiały zużywalne w ramach praktycznej nauki zawodu.

dobór podkładów , korekta, typy i kształty twarzy- modelowanie
dobór podkładów , korekta, typy i kształty twarzy- modelowanie
Stylizacja paznokci
Stylizacja paznokci
Makijaż dzienny, naturalny, dojrzały, wieczorowy, ślubny, fantazyjny, do fotografii, charakteryzacja
Makijaż dzienny, naturalny, dojrzały, wieczorowy, ślubny, fantazyjny, do fotografii, charakteryzacja
STOLARZ MEBLOWY
3 edycje po 4 osoby (4 M)

Zawód: Stolarz meblowy

Egzamin wewnętrzny i zewnętrzy(czeladnik)

Zakres materiału:

 • Zapoznanie z przepisami i zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Rozróżnianie gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych stosowanych w meblarstwie
 • Analizowanie rysunków roboczych, projektów i ustalanie na ich podstawie zakresu robót, dobieranie w meblarstwie
 • Wykonywanie podstawowych operacji technologicznych za pomocą narzędzi ręcznych , elektronarzędzi i maszyn stosowanych do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Zastosowanie tworzyw sztucznych , dobieranie okuć i materiałów dodatkowych wykorzystywanych przy montażu
 • Łączenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Wykańczanie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Zajęcia praktyczne w stolarni
 • Montaż zestawów meblowych

Zakupy z projektu: pilarka stołowa, drobne narzędzia oraz materiały zużywalne do nauki praktycznej nauki zawodu.

Montaż zestawów meblowych
Montaż zestawów meblowych
Zajęcia praktyczne w stolarni
Zajęcia praktyczne w stolarni
Wykonywanie podstawowych operacji technologicznych za pomocą narzędzi ręcznych , elektronarzędzi i maszyn stosowanych do obróbki drewna
Wykonywanie podstawowych operacji technologicznych za pomocą narzędzi ręcznych , elektronarzędzi i maszyn stosowanych do obróbki drewna