Kto może zostać uczestnikiem CIS

Osoby, które mogą być Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143).

Uczestnikiem CIS może być osoba wymieniona w Rozdziale 1 Przepisy ogólne art. 1, ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych;
 2. zasiłku przedemerytalnego;
 3. świadczenia przedemerytalnego;
 4. (uchylony)
 5. renty strukturalnej;
 6. renty z tytułu niezdolności do pracy;
 7. emerytury;
 8. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.