CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja!

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE

Cel projektu: Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia ubóstwa oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług placówki reintegracyjnej CIS poprzez objęcie kompleksowym wsparciem tj. kontraktem socjalnym w MOPS, diagnozą, IPZS oraz kompleksowa ścieżką reintegracji społecznej i zawodowej w CIS.

Okres realizacji: 1 października 2020 – 30 września 2023.

Wnioskodawca: MOPS Krasnystaw

Realizator: CIS Krasnystaw

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
1.490.900,86 zł

 

GRUPA DOCELOWA: Zgodna z regulaminem konkursu i ustawą o zatrudnieniu socjalnym, osoby będące bez zatrudnienia, z przesłankami pomocy społecznej dotknięte ubóstwem lub nim zagrożone, wykluczone społecznie, bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, korzystające z POPŻ, doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym.

Liczba osób, uczestniczących we wniosku – 45 ( 23K, 22M)
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje – 36
Liczba osób, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11
Liczba osób, pracujących po programie – 12
Liczba osób, niepełnosprawnych - 3

PROBLEMY GRUPY DOCELOWEJ: Osoby grupy docelowej borykają się z problemami natury społecznej - min. brakiem umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych, nieumiejętność planowania życia i zaspokajania potrzeb, brak umiejętności podstawowych typu gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi, Natury zawodowej- min. niskie kwalifikacje, brak umiejętności zawodowych, brak doświadczenia , niedostateczne umiejętności poszukiwania pracy, utrudniony dostęp do edukacji, , szkoleń, informacji na temat pracy, syndrom wyuczonej bezradności

ZADANIA:

 1. Kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym MOPS
 2. Diagnoza
 3. Raport diagnotyczny
 4. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

 

loading...

Technolog robót wykończeniowych

Technolog robót wykończeniowych

Robotnik oczyszczania miasta

Robotnik oczyszczania miasta

Opiekunka osób starszych i dziecięca

Opiekunka osób starszych i dziecięca
Technolog robót wykończeniowych
3 EYCJE PO 5 OSÓB (5 MĘŻCZYZN)

Egzamin: wewnętrzny i zewnętrzy

Zakres materiału:

 • Przepisy bhp, ppoz i ochrony środowiska na stanowisku pracy;
 • Roboty murarskie i tynkarskie;
 • Roboty okładzinowe;
 • Roboty malarskie i tapeciarskie;
 • Roboty stolarskie;
 • Roboty szklarskie;
 • Roboty podłogowe.

Zakupy z projektu: betoniarka, rusztowanie aluminiowe oraz drobny sprzęt i materiały zużywalne do praktycznej nauki zawodu.

 
Roboty malarskie i tapeciarskie
Roboty malarskie i tapeciarskie
Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty podłogowe
Roboty podłogowe
Robotnik oczyszczania miasta
3 EDYCJE PO 5 OSÓB (GRUPA MIESZANA)

Egzamin:  wewnętrzny

Zakres materiału:

 • Instruktaż BHP;
 • Zapoznanie się z regulaminem;

 • Zapoznanie się z urządzeniami i sprzętem do prac porządkowych;

 • System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich ponowne wyko-rzystywanie;

 • Prace związane z estetyką miasta;

 • Tereny zielony – pielęgnacja i prace porządkowe;

 • Utrzymanie w czystości infrastruktury miejskiej i małej architektury;

Zakupy z projektu: szorowarka jednotarczowa, maszyna do czyszczenia posadzek oraz drobny sprzęt tj. grabie, miotły, szufle, pługi ręczne, skuwaki do lodu itp.

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich ponowne wykorzystywanie;
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich ponowne wykorzystywanie;
Tereny zielony – pielęgnacja i prace porządkowe
Tereny zielony – pielęgnacja i prace porządkowe
Prace związane z estetyką miasta
Prace związane z estetyką miasta
Opiekunka osób starszych i dziecięca
3 EDYCJE PO 5 OSÓB (5 KOBIET)

Egzamin: zewnętrzny lub wewnętrzny

Zakres materiału:

 • Rola i zadania opiekuna osoby starszej;
 • Anatomia i fizjologia człowieka;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;
 • Ocena sprawności podopiecznego w wy-konywaniu codziennych czynności;
 • Zapobieganie zakażeniom, aseptyka i antyseptyka, prawidłowa dezyn-fekcja i ochrona skóry rąk;
 • Postępowanie w stanach zaburzeń spo-wodowanych wiekiem;
 • Komunikacja;
 • Pierwsza pomoc;
 • Rola i zadania opiekunki dziecięcej;
 • Anatomia i fizjologia dziecka;
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego;
 • Stymulowanie rozwoju dziecka;
 • Pierwsza pomoc.

Zakupy z projektu: fantom niemowlęcia, przewijak, przyrządy kreatywne i dydaktyczne oraz wyposażenie apteczek.


Postępowanie w stanach zaburzeń spowodowanych wiekiem
Postępowanie w stanach zaburzeń spowodowanych wiekiem
Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
Anatomia i fizjologia dziecka
Anatomia i fizjologia dziecka